Đại hội Chi bộ Viện nghiên cứu Thiết kế Trường học nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – sáng tạo – Phát triển”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

Sáng ngày 29/6/2020, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 20/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/CBNCTK ngày 14/4/2020 của Chi bộ Viện NCTK Trường học về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Viện NCTK Trường học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự đại hội

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ GD&ĐT, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ và các quần chúng ưu tú của Viện NCTK Trường học.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; đề án nhân sự Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Hải Sơn – Chi ủy viên - thay mặt Chi ủy Chi bộ đọc Báo cáo

 

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện NCTK Trường học qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn tình hình kinh tế khó khăn, thuận lợi đan xen; sự đổi mới hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức cán bộ của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện có 3 lần thay đổi Viện trưởng dẫn đến nhiều thay đổi trong điều hành quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động. Cùng với đó là việc thực hiện theo cơ chế Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí theo quy định Nghị định 115/2005/NĐ-CP và chuyển đổi theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Ngành giáo dục đánh dấu sự thay đổi quan trọng giai đoạn này khi Quốc hội thông qua Luật Giáo dục, Luật giáo dục Đại học sửa dổi và thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa đối với giáo dục phổ thông.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, với sự nêu cao tinh thần trách nhiệm và truyền thống đoàn kết, cơ bản Đảng bộ đã thực hiện thành công Nghị quyết  đại hội Đảng bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện, đánh dấu bước xây dựng và phát triển Viện NCTK Trường học.

Bí thư Chi bộ Hoàng Lưu Vinh đọc Kiểm điểm của Đảng ủy Viện NCTKTH nhiệm kỳ 2015-2020 

 

Trong 05 năm, mặc dù có nhiều khó khăn thay đổi về cơ cấu nhân sự và tổ chức do chuyển Đảng và bổ sung, nhưng Đảng ủy Viện NCTK Trường học đã đạt được nhiều thành tựu nhất định về các công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng ưu tú; công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng, kiện toàn các Chi bộ; phối hợp với chính quyền cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm chỉnh việc thi hành Điều lệ Đảng; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc  thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn diến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Viện cũng nâng cao vai trò tham mưu tư vấn cho Bộ GD&ĐT qua các đề tài NCKH nhằm tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, tham gia Ban soạn thảo thông tư phục vụ đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông; thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; thực hiện tư vấn xây dựng các Dự án phát triển Ngành; các Dự án hợp tác quốc tế theo chủ chương hợp tác giáo dục.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định về việc lập Chi bộ cơ sở Viện NCTK Trường học. Hướng tới Đại hội Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020-2025, được thực hiện với phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng.

Về mục tiêu, quan điểm, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển Viện, phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao hiệu lực điều hành và rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý, quy chế chi tiêu nội bộ theo cơ chế của tổ chức khoa học và công nghệ tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định Nghị định 54/2016/NĐ-CP; kiện toàn sắp xếp nhân lực tinh gọn, linh hoạt hiệu quả; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và trình độ lý luận chính trị đảm bảo tiêu chuẩn quy định để kịp thời nắm bắt được chủ trương của Bộ GD&ĐT, phù hợp cơ chế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Viện đoàn kết phát triển bền vững. Tập trung đẩy mạnh phát triển 2 lĩnh vực trọng tâm của Viện là tham mưu cho Bộ GD&ĐT qua các hoạt động NCKH, hợp tác quốc tế và sản xuất kinh doanh, chủ chốt là tư vấn xây dựng.

Về chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, Chi bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có trường hợp bị kỷ luật; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy để hoạt động này thực sự ý nghĩa và thiết thực; tăng cường kiểm tra , giám sát; phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, đây là một trong những nội dung rất quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực để xây dựng môi trường làm việc trong sạch; tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Ủy viên ban thường vụ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ GD&ĐT biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng ủy Viện NCTK Trường học đã đạt được trong suốt chặng đường hơn 40 năm phát triển nói chung, và trong nhiệm kỳ vừa qua nói riêng. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của Đảng bộ Viện, cùng với đưa ra ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ Viện NCTK Trường học trong nhiệm kỳ tới. Đối với nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí mong các đảng viên của Viện phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt bầu ra các đồng chí có tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với Đảng, với đơn vị và tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đề ra.

Bầu Chi ủy Chi bộ Viện NCTk Trường học

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 03 đồng chí Ủy viên Chi ủy Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020-2025 dựa trên danh sách 04 đồng chí được Chi ủy Chi bộ giới thiệu, bao gồm các đồng chí: Hoàng Hải Sơn, Lê Hà Phượng, Nguyễn Đỗ Quyên. Theo kết quả bỏ phiếu, đồng chí Hoàng Hải Sơn – Viện trưởng Viện NCTKTH đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Hà Phượng tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII. Các đại biểu cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các Đảng viên bỏ phiếu bầu cử

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Viện NCTKTH nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể đảng viên Chi bộ Viện NCTKTH

Tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy mới

Tặng hoa và quà chia tay các đồng chí trong Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

 

Tin liên quan

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Phạm Quang Anh - 10/08/2020

Sáng 06/8/2020, Chi bộ Viện nghiên cứu Thiết kế Trường học tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ với những nội dung quan trọng. Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp 02 Đảng viên mới, tuyên bố công nhận Đảng viên chính thức với 02 đồng chí và tổ chức xét chuyển đản...

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Trung Nguyễn - 27/07/2020

        Sáng 24/7/2020, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự có các...

Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học tham gia tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Trung Nguyễn - 15/07/2020

       Trong 02 ngày 09-10/7/2020, chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học Lê Hà Phượng đã tham dự Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn khóa XII và tập huấn kỹ năng hoạt động cán bộ công đ...

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Trung Nguyễn - 10/07/2020

     Chiều ngày 08/7/2020, tại trụ sở 12-14 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận...

Đại hội Chi bộ Viện nghiên cứu Thiết kế Trường học nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – sáng tạo – Phát triển”

Trung Nguyễn - 03/07/2020

Sáng ngày 29/6/2020, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 20/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/CBNCTK ngày 14/4/2020 của Chi bộ Viện NCTK Trường học về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Viện NCTK Trường học nhiệm kỳ 2020 - 2025, được...

KINH NGHIỆM GIÁM SÁT KHI NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Phạm Quang Anh - 19/06/2020

Giám sát nghiệm thu công trình là công việc vô cùng quan trọng trong xây dựng, giúp đảm bảo chất lượng xây dựng công trình. Vì sao phải giám sát nghiệm thu công trình Để đảm bảo đượ...

TIN VIDEO

PHƯƠNG ÁN DỰ THI NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Trung Nguyễn - 15/06/2020

  Chủ nhiệm thiết kế : KTS.Hoàng Hải Sơn Tham gia: KTS.Nguyễn Đức Trung, KTS.Nguyễn Văn Tuấn, KTS.Đoàn Thu Hồng, KTS.Nguyễn Minh Đức, KS.Ngô Đức Hùng   Nhiệm vụ thiết kế : - Tên công trình : Nhà điều hành trường ĐH T...

EDU TALK - QUY HOẠCH LẠI MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP

Phạm Quang Anh - 14/06/2018

Viện NCTK Trường học xin giới thiệu quý độc giả Video Edu talk : Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp do VTV thực hiện. Xem video tại đây. Phó Viện trưởng Viện NCTK Trường học Hoàng Lưu Vinh trong trương trình tọa đàm.