Giới thiệu Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ: Xác lập cơ sở khoa học xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường Cơ sở vật chất kĩ thuật trường THCS giai đoạn 2006-2010. Mã số: B2005.55.05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Xác lập cơ sở khoa học xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường Cơ sở vật chất kĩ thuật trường THCS giai đoạn 2006-2010

Mã số: B2005.55.05

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đồng thời là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Giai đoạn 2006-2010 là giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đối với giáo dục, cũng là những năm cuối thực hiện Chiến lược phát triẻn giáo dục 2001-2020 – trong đó việc hoàn thành đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục THCS vào năm 2010 là những mục tiêu cần được ưu tiên. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đã chỉ rõ mục tiêu phát triển đào tạo là “phát huy cao độ nội lực, sử dụng có hiệu quả sự hợp tác quốc tế để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng dạy và quản lý, hình thành một số cơ sở giáo dục – đào tạo có uy tín trong khu vực và trên thế giới…” đã đặt ra giải pháp về cơ sở vật chất trường học như một giải pháp chiến lược của giáo dục và đào tạo. Chiến lược này đòi hỏi phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, điều tra khảo sát, quy hoạch toàn diện cơ sở vật chất của các trường, căn cứ vào những mục tiêu chung đã được hoạch định.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được đặt ra nhằm mục đích xác định nhu cầu đầu tư tăng cường cơ sở VCKT trường THCS đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục và nhu cầu thực tế cấp bách hiện nay với những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:

* Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình cơ sở VCKT các trường THCS trên cả nước;

* Xác lập các cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở VCKT cho các trường THCS dựa theo:

+ Phân tích yêu cầu của chương trình đổi mới giáo dục THCS đối với cơ sở VCKT nhà trường;

+ Dự báo quy mô phát triển giáo dục THCS đến 2010;

+ Xác định suất đầu tư xây dựng trường THCS.

* Đề xuất các giải pháp tăng cường CSVC các trường THCS, xây dựng sơ bộ kế hoạch đầu tư cho hệ thống trường THCS và kiến nghị lộ trình đầu tư.

* Xác định tổng mức đầu tư tăng cường CSVC các trường THCS ở các vùng miền tiêu biểu (vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng song Cửu Long).

Phạm vi nghiên cứu:

Với tổng số 9.041 trường THCS hiện nay trên cả nước, việc khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở VCKT các trường là một công việc rất lớn. Các số liệu điều tra, khảo sát của đề tài này được nhóm nghiên cứu thu thập từ Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ GD&ĐT, Ban quản lý điều hành các dự án thuộc Bộ GD&ĐT và Bộ Xây dựng. Đề tài được giới hạn trong phạm vi xác định sơ bộ tổng mức đầu tư tăng cường cơ sở VCKT cho trường THCS theo nhu cầu xây hay cải tạo, nâng cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cấp bách hiện nay.

Kết luận chung: 

Như vậy tăng cường CSVC trường học là một yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã chú trọng đầu tư tăng cường CSVC cho các trường học ở tất cả các cấp. Tuy nhiên Ngân sách Nhà nước chi đầu tư XDCB còn chiếm một tỷ lệ nhỏ, chưa tạo sự thay đôi đột phá về CSVC cho các trường. Các số liệu điều tra khảo sát cho thấy tình hình CSVC các trường THCS năm học 2004-2005 như sau:

* Số phòng học bán kiên cố xấp xỉ 50.000 phòng, chiếm 40% tổng số phòng học, trong đó tồn tại một số lượng lớn phòng học tạm (chiếm 5% tổng số phòng học) và 101 phòng học 3 ca.

* CSVC của các trường nói chung còn nghèo nàn. Nhiều trường mới chỉ có phòng học thông thường, chưa có những công trình khác như phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng trường, công trình TDTT, nhà ở nội trú của giáo viên, học sinh còn khó khăn nhất là ở các tỉnh khó khăn nhiều xã còn chưa có trường THCS. Còn sự chênh lệch đáng kể về CSVC của các trường giữa các vùng miền.

* Xét về tổng thể, CSVC của các trường THCS hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu của chương trình THCS đổi mới cũng như chưa đảm bảo đủ những điều kiện cần thiết để dạy và học, do đó những ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục.

Các giải pháp tăng cường cơ sở VCKT cho các trường THCS hiện nay chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề theo thứ tự ưu tiên như sau:

* Thanh toán triệt để phòng học 3 ca, xây dựng thay thế các phòng học tạm, các phòng bán kiên cố hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho việc sử dụng

* Đầu tư xây dựng các phòng học mới nhằm khắc phục sự thiếu hụt về phòng học

* Đầu tư xây dựng hệ thống phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng học tin học và thư viện.

* Đầu tư cho cơ sở hạ tầng

* Đầu tư xây dựng trường THCS trọng điểm ở các tỉnh.

Khuyến nghị:

Do còn sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền về số lượng và chất lượng CSVC của các trường THCS nên việc quy hoạch mạng lưới trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư cho từng tỉnh. Cần có một phương pháp tiếp cận linh hoạt để đảm bảo việc xây dựng trường mới hay cải tạo, nâng cấp trường đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư tăng cường cơ sở VCKT các trường THCS nói riêng và các trường Phổ thông nói chung mang tính chiến lược, cần được nghiên cứu cụ thể trong quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới trường của từng tỉnh. Kế hoạch và lộ trình đầu tư được căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi tỉnh nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư cao.

Tạo cơ hội học tập công bằng cho trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Tăng đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, có chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho trẻ em các gia đình nghèo ở những xã đặc biệt khó khăn trong việc tiếp nhận giáo dục THCS.

Mục lục:

STT

Nội dung

Trang

Chương 1

THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP CƠ SỞ VCKT TRƯỜNG THCS

1.1

Thực trạng tình hình cơ sở VCKT các trường THCS

10

1.2

Đánh giá thực trạng cơ sử VCKT trường THCS theo tiêu chuẩn định mức hiện hành và theo yêu cầu của chương trình đổi mới giáo dục

17

1.3

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng CSVC trường THCS trong những năm qua

18

1.3.1

Đầu tư cho giáo dục THCS từ NSNN

18

1.3.2

Các dự án đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng co sở VCKT cho trường THCS

21

1.4

Kết luận chương 1

25

Chương 2

CƠ SỞ KHOA HỌC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSVC TRƯỜNG THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

2.1

Tình hình phát triển giáo dục THCS các năm 1995-2005 và dự báo quy mô phát triển đến năm 2010

27

2.1.1

Tình hình phát triển giáo dục THCS trong 10 năm qua

27

2.1.2

Dự báo quy mô phát triển giáo dục THCS đến năm 2010

30

2.2

Yêu càu về cơ sở VCKT trường THCS đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục hiện nay.

32

2.2.1

Mục tiêu của chương trình đổi mới giáo dục THCS

32

2.2.2

Nội dung của chương trình đổi mới giáo dục THCS

33

2.2.3

Yêu cầu về cơ sở VCKT trường THCS đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục

35

2.3

Các chỉ tiêu định mức xác định nhu cầu về cơ sở VCKT trường THCS

38

2.4

Kết luận chương 2

42

Chương 3

DỰ THẢO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VCKT TRƯỜNG THCS GIAI ĐOẠN 2006-2010

3.1

Các giải pháp mang tính chiến lược nhằm tăng cường CSVC trường học

44

3.2

Suất đầu tư xây dựng các công trình trường THCS

45

3.3

Dự thảo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở VCKT các trường THCS giai đoạn 2006-2010

56

3.4

Kiến nghị lộ trình đầu tư xây dựng cơ sở VCKT các trường THCS đến năm 2010

58

3.5

Nguồn vốn đầu tư

63

3.6

Kết luận chương 3

63

Chương 4

VÍ DỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TĂNG CƯỜNG CSVC CÁC TRƯỜNG THCS CỦA 1 TỈNH THUỘC VÙNG NÚI PHÍA BẮC (TỈNH LẠNG SƠN)

4.1

Điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh

65

4.2

Thực trạng về CSVC các trường THCS và những khó khăn, thách thức trong việc phổ cập giáo dục THCS

65

4.3

Đề xuất các giải pháp bổ sung, tăng cường CSVS trường THCS căn cứ theo quy hoạch mạng lưới trường THCS

68

4.4

Xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường CSVC các trường THCS

71

4.5

Phân tích kế hoạch đầu tư (lợi ích kinh tế - xã hội)

75

4.6

Kết luận chương 4

75

Chương 5

VÍ DỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TĂNG CƯỜNG CSVS CÁC TRƯỜNG THCS CỦA 1 TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TỈNH TRÀ VINH)

5.1

Điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh

78

5.2

Thực trạng về CSVC các trường THCS và những khó khăn, thách thức trong việc phổ cập giáo dục THCS

79

5.3

Đề xuất các giải pháp bổ sung, tăng cường CSVC trường THCS căn cứ theo quy hoạch mạng lưới trường

80

5.4

Xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường CSVC các trường THCS

81

5.5

Phân tích hiệu quả đầu tư (lợi ích kinh tế - xã hội)

85

5.6

Kết luận chương 5

85

 
 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Thị Mai Hoa

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học

Tin liên quan

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học tổ chức Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10

Trung Nguyễn - 20/10/2021

Thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện, ngày hôm nay Công đoàn Viện NCTK Trường học đã tổ chức buổi liên hoan giao lưu toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn cơ quan, đặc biệt ch&uacut...

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học tổ chức chào mừng 43 năm ngày thành lập Viện

Trung Nguyễn - 14/10/2021

      Ngày 12/10 vừa qua, Viện nghiên cứu Thiết kế Trường học đã tổ chức buổi kỉ niệm mừng 43 năm ngày thành lập Viện (12/10/1978 – 12/10/2021) tại trụ sở 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tập thể cán bộ Vi...

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học tham dự Hội nghị trực tuyến về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Trung Nguyễn - 01/07/2021

Trong bối cảnh dịch Covid diễn biến nghiêm trọng, các cuộc Hội nghị đã chuyển sang hình thức trực tuyến. Sáng 30/6, Đảng ủy Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu Văn Phòng Chín...

TS Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM: Thời cơ đặc biệt để phát triển giáo dục thông minh

Phạm Quang Anh - 19/05/2021

Báo GD&TĐ: Kể từ ngày đất nước thống nhất, TPHCM đã bứt phá, trở thành lá cờ đầu trong đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao phục vụ đời sống của người dân. Tiếp nối thành công cũng như hòa nhập xu thế toàn cầu, TP hướn...

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học.

Phạm Quang Anh - 07/05/2021

     Ngày 22/4/2021, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn cán bộ đại diện các Vụ, Cục trong Bộ Giáo dục đã đến làm việc tại Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học. Ban lãnh đạo Viện NC...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022

Trung Nguyễn - 06/05/2021

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2022. Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số: 1401/BGDĐT-KHC...

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng sự kiện Tuần lễ áo dài 2021.

Trung Nguyễn - 11/03/2021

          Hướng tới kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021) và hưởng ứng sự kiện “Tuẫn lễ Áo dài” do Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Công đoàn Viện Nghiên cứu Thiết kế T...

TIN VIDEO

PHƯƠNG ÁN DỰ THI NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Trung Nguyễn - 15/06/2020

  Chủ nhiệm thiết kế : KTS.Hoàng Hải Sơn Tham gia: KTS.Nguyễn Đức Trung, KTS.Nguyễn Văn Tuấn, KTS.Đoàn Thu Hồng, KTS.Nguyễn Minh Đức, KS.Ngô Đức Hùng   Nhiệm vụ thiết kế : - Tên công trình : Nhà điều hành trường ĐH T...

EDU TALK - QUY HOẠCH LẠI MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP

Phạm Quang Anh - 14/06/2018

Viện NCTK Trường học xin giới thiệu quý độc giả Video Edu talk : Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp do VTV thực hiện. Xem video tại đây. Phó Viện trưởng Viện NCTK Trường học Hoàng Lưu Vinh trong trương trình tọa đàm.